Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο  «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων – Αναβάθμιση πληροφοριακών

συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162373 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία

διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων – προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υπο-παραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, θα

πρέπει να δίδονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα

της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.idika.gr ).