Το προφίλ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, όσον αφορά στην επιδημιολογία του καρκίνου, καταγράφονται σε χθεσινή έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ανισοτήτων για τον Καρκίνο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου. Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι ο καρκίνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας. Αν και υπάρχουν ζητήματα συλλογής στοιχείων στην Ελλάδα, σε απόλυτους αριθμούς το 2019 ένας στους τέσσερις θανάτους σχετιζόταν με τον καρκίνο (31 000 από τους 125 000 θανάτους). Προτυπωμένο κατά ηλικία, το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο στην Ελλάδα το 2019 ήταν 241 θάνατοι ανά 100 000 άτομα, τιμή που είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ o οποίος ανήλθε σε 247 ανά 100 000 άτομα. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία η μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο ήταν βραδύτερη στην Ελλάδα απ’ ότι στην ΕΕ, ενώ η συνολική θνησιμότητα λόγω καρκίνου αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι τέσσερις συχνότεροι τύποι καρκίνου και για τα δύο φύλα αντιπροσωπεύουν το 50 % όλων των καρκίνων: καρκίνος του πνεύμονα (14 %), του παχέος εντέρου (13 %), του μαστού  (12 %), του προστάτη (10 %) και της ουροδόχου κύστης (9 %).

Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν ο κύριος τύπος καρκίνου στους άνδρες (19 %), ακολουθούμενος από τον καρκίνο του προστάτη (18 %) και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης (14 %). Ο καρκίνος του μαστού ήταν ο κύριος τύπος καρκίνου στις γυναίκες (29 %), ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος εντέρου (12 %) και τον καρκίνο του πνεύμονα (9 %). Τα νέα περιστατικά καρκίνου στους άνδρες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20 % κατά την περίοδο μεταξύ του 2020 και του 2040 (από 35 000 σε 44 000 περιστατικά) και κατά 12 % στις γυναίκες (από 27 000 σε 30 000 περιστατικά), αντίστοιχα. Στην  περιφέρεια της Αττικής καταγράφεται η μεγαλύτερη  θνησιμότητα από καρκίνο στην χώρα (255 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού και για τα δύο φύλα και όλες τις ηλικίες το 2019)με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας να έρχεται δεύτερη (250 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού). Οι περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και της Ηπείρου έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά, με 201 και 206 ανά 100.000 κατοίκους. Σύμφωνα με την έκθεση, οι παράγοντες που περιορίζουν την  πρόσβαση στην φροντίδα του καρκίνου στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη συρρίκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας μετά από διαδοχικές δημοσιονομικές περικοπές λόγω των μέτρων λιτότητας, την απουσία εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο και εθνικού μητρώου καρκίνου, την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τα κενά όσον αφορά την ιατρική εκπαίδευση στην ογκολογία. Παράλληλα,  περιορισμένοι είναι οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την παροχή υπηρεσιών ογκολογίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από άνιση κατανομή ανά τη χώρα και έλλειψη εναρμόνισης. Δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί επιτήρησης, ενώ τα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης είναι ελάχιστα. Τα ζητήματα αυτά δημιουργούν σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τους περιθωριοποιημένους, τους υποεξυπηρετούμενους και τους απομονωμένους πληθυσμούς.