Τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), στο οποίο εντάσσονται όλα τα επιμέρους τηρούμενα Μητρώα (Μητρώο Δωρητών, Μητρώο Αρνητών Δωρεάς Οργάνων, Μητρώο Ζωντανών Δοτών, Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών, Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών), προβλέπει άρθρο στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Το εν λόγω Σύστημα εντάσσεται στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, θα υποστηρίζεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και διασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών δωρεάς, συλλογής και μεταμόσχευσης, παρέχοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μεταμόσχευσης, φορείς πρόσβαση, στους ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας των δυνητικών δοτών και ληπτών που τηρούνται σε αυτούς.

Στην παρ. 3 του άρθρου προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του ΠΣΜ με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Νοσοκομείων, καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα όλων των φορέων του Δικτύου Δωρεάς και του Δικτύου  εταμόσχευσης, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση όλων των σταδίων της μεταμοσχευτικής διαδικασίας και η πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία της μεταμόσχευσης επαγγελματιών στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσης του ΠΜΣ με το Μητρώο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Οργάνων (European Society for Organ Transplantation). Η δυνατότητα αυτή, που προτείνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε όλα τα κράτη-μέλη, παρέχει μεγάλη υποστήριξη στην εθνική βάση δεδομένων και διασφαλίζει την ποιότητα των συλλεγόμενων στοιχείων. Σημειώνεται ότι η ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με τα όργανα, τους δότες και τους λήπτες, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε δωρεάς, κάθε οργάνου και κάθε λήπτη που συνδέεται με αυτήν και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του ΠΣΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.