Δημοσιεύτηκε χθες 8 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την ανακατανομή  της φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
για το έτος 2023. Σύμφωνα με την απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2023, η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ύψους δύο δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (2.125.000.000 €) κατανέμεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα εκατομμύρια ευρώ  (1.260.000.000 €) για δαπάνη φαρμάκων κοινότητας και

οκτακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (865.000.000 €) για δαπάνη φαρμάκων υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακείων του

ΕΟΠΥΥ (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ), καθώς και των λοιπών φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Ο κάθε επιμέρους προϋπολογισμός του ανωτέρω εδαφίου κατανέμεται ισόποσα στους δώδεκα μήνες του έτους. Κάθε μήνα υπολογίζεται η διαμόρφωση της δαπάνης σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο και τυχόν υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται και απαιτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) σε εξαμηνιαία βάση.

 

Στο ίδιο ΦΕΚ με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται και η  ρύθμιση των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2021. Όπως αναφέρεται, κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής τουάρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2021,

μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2021 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο 236 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και των ετών 2019 και 2020 με βάση το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204). Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτημα της εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 20-03-2023.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 28 Απριλίου του 2023. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου

επόμενου μηνός. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων οι τριάντα έξι (36). Οι οφειλές που εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των κάτωθι ευεργετημάτων μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης. Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των  δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της ρύθμισης.