Εγκρίθηκε η προκήρυξη 859 θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ, με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα. Συγκεκριμένα για την 1η ΥΠΕ προκηρύχθηκαν 238 θέσεις, για την 2η ΥΠΕ 102 θέσεις, για την 3η ΥΠΕ 109 θέσεις, για την 4η ΥΠΕ 145 θέσεις, για την 5η ΥΠΕ 68 θέσεις, για την 6η ΥΠΕ 133 θέσεις και την 7η ΥΠΕ 59 θέσεις. Για το ΕΚΑΒ προκηρύχθηκαν 5 θέσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις  21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις  31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι και την  13/03/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα,  βαθμό και τμήμα, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην απόφαση έγκρισης.