Ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας καλεί μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι κατέχουν τα ανάλογα με τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να αποσπαστούν στην Εθνική Κεντρική Αρχή

Προμηθειών Υγείας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για άλλα τρία (3) έτη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου και ώρα 12:00 έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 15:00.

Οι θέσεις αφορούν :

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία σε οικονομική υπηρεσία και κυρίως στα αντικείμενα του λογιστηρίου.

-Δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία στο αντικείμενο των προμηθειών.

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία σε διοικητικά θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στο αντικείμενο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων.

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών με προϋπηρεσία σε διοικητική θέση.

-Δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακευτικής, με εμπειρία σε Φαρμακείο φορέα του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 ή με εμπειρία σε διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων.

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Βιολόγων με εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής επάρκειας ιατρικών εργαστηρίων.

-Μία θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών με εμπειρία στο αντικείμενο της εκκαθάρισης δαπανών.

-Μία θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στα αντικείμενα του λογιστηρίου.

-Τρείς  θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο των προμηθειών

-Δύο θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο της εκκαθάρισης δαπανών.

-Μία θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο των προμηθειών

-Μία  θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου με εμπειρία σε Φαρμακείο φορέα του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 ή με εμπειρία σε διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΚΑΠΥ ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected], ή ταχυδροµικά (µε συστημένη επιστολή), κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών (7:00– 15:00), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Αβέρωφ 12Α ΤΚ 10433 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 2037 520/534, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 πµ έως 14:00μμ