Πολύ λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το βαθμό προστασίας που παρέχει η προηγούμενη λοίμωξη από διάφορες υποπαραλλαγές της Omicron ακολουθούμενη από αναμνηστικό εμβολιασμό. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open. Οι ερευνητές εκτίμησαν την προστασία που προσφέρει η λοίμωξη SARS-CoV- 2 BA. 1 ή BA.2 και ο αναμνηστικός εμβολιασμός έναντι της λοίμωξης από το στέλεχος Omicron BA.5 στη Νότια Κορέα μεταξύ 1ης και 31ης Αυγούστου 2022. Συγκρίθηκαν τα ποσοστά των κρουσμάτων COVID-19 και των μαρτύρων (ομάδα ελέγχου) που δεν είχαν στο παρελθόν λοίμωξη από SARS-CoV-2 και αυτών που είχαν στο παρελθόν λοίμωξη από BA.1 ή BA.2.

Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 3.415.980 ασθενείς και 3.415.980 μάρτυρες. Το 53,9% ήταν γυναίκες και στις δύο ομάδες, η μέση ηλικία ήταν τα 40,2 έτη. Σε άτομα χωρίς ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 4 δόσεων εμβολίου ήταν 16,1%, ενώ σε άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις από BA.1 και BA.2, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού ήταν 89,5% και 94,3%, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων δύο δόσεων έναντι της σοβαρής λοίμωξης από BA.5 ήταν χαμηλή σε άτομα χωρίς προηγούμενη λοίμωξη, με προηγούμενη λοίμωξη BA.1  και με προηγούμενη λοίμωξη BA.2. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων τεσσάρων δόσεων έναντι της σοβαρής λοίμωξης από BA.5 ανήλθε στο 90,9% σε άτομα χωρίς ιστορικό COVID-19, και στο 93,9%  και 92,9%  σε άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις BA.1 και BA.2, αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, η προηγούμενη λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των περιόδων BA.1 και BA.2 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη προστασία από λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου BA.5. Επιπλέον, η προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5 συσχετίστηκε επίσης με τον αριθμό των αναμνηστικών δόσεων. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός 4 δόσεων, ανεξάρτητα από το ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, συσχετίστηκε με υψηλότερη προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5.