Η ΗΔΙΚΑ ανακοίνωσε τη ΔιενέργειαΔημόσιας Διαβούλευσης για ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, «κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών» . Τις προτάσεις θα αξιολογήσει αρμόδια Επιτροπή η οποία θα είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 76441/2-8-2022 (ΦΕΚ 674) ΚΥΑ, και θα συσταθεί σε επόμενο ΔΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου  εκτιμάται σε 36.445.340,96 ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU  και θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η ΗΔΙΚΑ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων –

προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την

ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση. Οι όροι του διαγωνισμού προβλέπουν την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα 2,5 ετών (30 μήνες). Επίσης, περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη από την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.