Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων, για το οποίο ο υπουργός είχε κάνει αναφορά τη Δευτέρα σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το εν λόγω άρθρο, συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (real time) της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. δύναται να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος.

Επίσης στο επόμενο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα της αποστολής κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.