Σε σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξέταση των θεμάτων οικονομικής φύσεως των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ανέρχονται από τρία (3) έως είκοσι (20) και ορίζονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ο Συντονιστής και οι Γραμματείς καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εξέταση των θεμάτων οικονομικής φύσεως των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) και η σύνταξη σχετικών προτάσεων / εκθέσεων.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας εξετάζει τα εξής ζητήματα:

α) την κατανομή του υπολοίπου πιστώσεων λοιπών εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους των Νοσοκομείων, καθώς και οποιασδήποτε αύξησης πιστώσεων προέλθει από το Υπουργείο Οικονομικών για το τρέχον έτος, με βάση λειτουργικούς, οικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες,

β) την υποβολή πρότασης κατανομής προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2024 των Νοσοκομείων και των Υ.Πε.

Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας δύναται να αιτείται την υποβολή αναφορών, στοιχείων και εκθέσεων από όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας ή και από άλλους Φορείς, όπου απαιτείται, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως.

Έδρα της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με φυσική παρουσία στο Υπουργείο ή και μέσω τηλεδιασκέψεων.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να καλούνται στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των Εποπτευόμενων Φορέων του, άλλων Φορέων, καθώς και επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες που κρίνεται αναγκαίο λόγω συνάφειας με το έργο της Ομάδας Εργασίας να συμμετέχουν, προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε εξειδικευμένα ζητήματα που τυχόν προκύψουν.

Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας άρχεται από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2024».