Στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε στις 3-5 Οκτωβρίου 2023, εργαστήριο (workshop), με τίτλο «Training Needs Assessment», στο πλαίσιο του Project “EU preparedness: analysis, planning, reporting and training programmes for health specialists” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη μηχανισμών ετοιμότητας σε κάθε κράτος  μέλος.

Το workshop αυτό, στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας από τα κράτη-μέλη καθώς και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ετοιμότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη:

να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τη διαχείριση εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας, να βελτιώσουν τις μεθόδους και τα εργαλεία για την αξιολόγηση των αναγκών τους και να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

Το συνολικό όραμα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας εντός της χώρας και μεταξύ των κρατών-μελών. Στο εργαστήριο (Workshop) απηύθυναν χαιρετισμό η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.