Η παραγωγή δεδομένων πραγματικού χρόνου (RWD) έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή δυνατοτήτων προς όφελος των ασθενών, της κοινωνίας και της οικονομίας, τόνισε ο Αντώνης Καρόκης, External Affairs Director MSD Ελλάδος. Ανέφερε ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν τα δεδομένα αυτά μετά από κατάλληλη ανάλυση ή / και σύνθεση συνιστούν τα RealWorld Evidence (RWE) και μας δίνουν ήδη σημαντικά παραδείγματα της αξίας τους μέσα από μία πληθώρα εφαρμογών. Ο κ. Καρόκης μοιράστηκε παραδείγματα χωρών, όπως η Σουηδία, όπου τα δεδομένα των μητρώων ασθενών παρέχουν πληροφορίες για την κλινική πρακτική και την εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών. Στη Δανία η συνεχής καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης για τον HPV συνεισφέρει στην παρακολούθηση του στόχου της χώρας να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σύμφωνα με τη παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ.

Παράλληλα, τα δεδομένα μπορούν να ενημερώσουν τη στρατηγική ανάπτυξης των φαρμάκων και τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και χρησιμοποιούνται ήδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την υποστήριξη ρυθμιστικών αποφάσεων. Αυξανόμενη καταγράφεται η χρήση των δεδομένων στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA), όπως φάνηκε από στοιχεία 33 χωρών κατά τη δεκαετία 2011-2021. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλύψουν κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας και να υποστηρίξουν στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσης τους.  Τέλος, η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων, στην αξιολόγηση της χρήσης των πόρων και στην ανάγκη σχεδιασμού νέων στρατηγικών διαχείρισης των νόσων για την αποτελεσματική διαχείριση των προϋπολογισμών, όπως φάνηκε σε παραδείγματα της Σουηδίας και του Καναδά. 

Ο κ. Καρόκης τόνισε ότι για να καρπωθεί και η χώρα μας αυτά τα οφέλη, “η Ελλάδα χρειάζεται να θέσει άμεσα μία Εθνική Στρατηγική για την καινοτομία και την αξιοποίηση των Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου στην υγεία, καθώς έχει όλες τις προοπτικές να λειτουργήσει ως ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ”. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να αναλύει τις ανάγκες της ως χώρα (π.χ. υγειονομικές, ακάλυπτες, επιδημιολογικές, δαπάνες, κ.α.), να προσελκύει επενδύσεις και κλινική έρευνα, να αξιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει (π.χ. αποζημίωσης, αποτελεσματικότητας, επίδρασης στους ασθενείς) και να συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. H εν λόγω Εθνική Στρατηγική θα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος παραγωγής, ανάλυσης και αξιοποίησης των RWE με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε μια ανοικτή συνεργασία, ώστε να αξιοποιηθούν οι επιστημονικές δυνατότητες της χώρας και να επέλθουν τα οικονομικά / αναπτυξιακά οφέλη μιας τέτοιας στρατηγικής.