Ο πολίτης μπορεί να εκτελεί συνταγές φαρμάκων που του συνταγογράφησε ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στη χώρα προέλευσής του σε φαρμακεία συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών και να λαμβάνει ιατρική φροντίδα επισκεπτόμενος ιατρό στη χώρα προορισμού, ο οποίος θα αντλεί το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό του, τόνισε στο συνέδριο Health IT o Ιωάννης Ασπρολούπος, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Όπως ανέφερε, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, εκ νόμου ορισμένη ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for eHealth - NCPeH), ανέπτυξε τις διασυνοριακές υπηρεσίες: α) Άντλησης και Εκτέλεσης Ηλεκτρονικής Συνταγής Φαρμάκων (e-Prescription/e-Dispensation) και β)Άντλησης και Προβολής Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού (Patient Summary), αναγνωρίσιμες υπό τον όρο «Η υγεία μου @ ΕΕ» ή “MyHealth@EU”.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ εξουσιοδοτήθηκε από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-Health Network) να θέσει σε παραγωγική λειτουργία το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, ξεκινώντας τη διαλειτουργικότητα με την Πολωνία για αμφίδρομη άντληση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και με την Ισπανία για αμφίδρομη άντληση και προβολή συνοπτικού ιατρικού ιστορικού ασθενή. Η ένταξη ολοένα και περισσότερων χωρών στο δίκτυο των διασυνδεδεμένων Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία μέσω της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας αυξάνει τον αριθμό των προορισμών στους οποίους πολίτες της ΕΕ μπορούν να αξιοποιούν τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.  Η αυξανόμενη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής υγείας και οι επιπλέον διασυνοριακές υπηρεσίες που σταδιακά προστίθενται, δημιουργούν έναν ευρωπαϊκό όγκο δεδομένων, ο οποίος στο πλαίσιο του EHDS αναμένεται να συμβάλλει, τόσο στην Πρωτογενή Χρήση με τη διαβίβασή τους στο οικοσύστημα που διαμορφώνεται, όσο και στη Δευτερογενή Χρήση, μέσω αξιοποίησής τους για έρευνα, καινοτομία, χάραξη πολιτικής και ρυθμιστικές δραστηριότητες.