Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών» είναι ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ με σκοπό να υποστηρίξει έναν συνολικό σχεδιασμό για την περίθαλψη ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση, στοχεύοντας στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση των πιθανοτήτων ίασης της νόσου, όπως ανέφερε η Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ στο συνέδριο Health IT.

Το έργο περιλαμβάνει:

Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων, στο οποίο θα καταγράφονται τα άτομα με νεοπλασίες, με στόχο τον αποδοτικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων αντιμετώπισης και πρόληψης και την καλύτερη επιτήρηση της νόσου και θα ενημερώνεται από όλες τις μονάδες υγείας της χώρας, θα διασυνδέεται με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και θα διαλειτουργεί με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τον Καρκίνο (ECIS), καθώς η συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων του καρκίνου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πολιτική για τα Δεδομένα της Υγείας μέσω της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας – EHDS.

Το Ογκολογικό-Αιματολογικό Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 12 Νοσοκομεία και στοχεύει στην ενιαία πρόσβαση στις κλινικές πληροφορίες και τα δεδομένα θεραπείας των ασθενών μεταξύ των Νοσοκομείων του Έργου, την υποστήριξη των Διεπιστημονικών Ομάδων/Ογκολογικών Συμβουλίων και των θεραπόντων ιατρών στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, την υποστήριξη της αντινεοπλασματικής θεραπείας σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέχρι την ασφαλή και ακριβή προετοιμασία των φαρμάκων και τελικά τη χορήγηση της θεραπείας στον ασθενή και τη συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων  που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για χάραξη πολιτικής υγείας όσο και για επιστημονική έρευνα.

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη των ασθενών με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων της καθημερινή διαχείριση της νόσου τους.

Σύστημα Εποπτείας και Ανάλυσης Δεδομένων και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για τη θεραπεία του καρκίνου με βάση δεδομένα, καθώς και την αποτίμηση πρακτικών και πολιτικών με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους.

Εργαλείο υποστήριξης διεπιστημονικών ομάδων / ογκολογικών συμβουλίων, για πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά κλινικά δεδομένα του ασθενούς, για τον σχεδιασμό της θεραπείας του μέσω ενιαίας, απλής και λειτουργικής οπτικής απεικόνισης της πορείας του ασθενούς στον χρόνο.

Εργαλείο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα βασίζεται σε πρωτόκολλα και επιστημονικές πρακτικές με ευρεία αποδοχή στην παγκόσμια ογκολογική κοινότητα και θα διαθέτει μηχανισμούς για την τακτική ενημέρωσή του.