Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία δημιουργεί ένα οικοσύστημα υγείας με σαφείς κανόνες, κοινά πρότυπα, πρακτικές και υποδομές, καθώς και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για την πρωτογενή και δευτερογενή χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας και θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για α) την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, όπου οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους (πρωτογενής χρήση δεδομένων) και β) την πρόσβαση και χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας, δημόσιας υγείας, χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικούς σκοπούς, όπου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι ερευνητές, οι δημόσιοι φορείς, η βιομηχανία, κλπ. θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, για την ανάπτυξη θεραπειών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων (δευτερογενής χρήση δεδομένων).  Τα παραπάνω τόνισε η Μίνα Μπουμπάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Υγείας , συντονίστρια τραπέζης διαλόγου στο συνέδριο Health IT. Και πρόσθεσε ότι θα γίνει περιγραφή του πλαισίου για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων, όπου θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα: Προκειμένου οι ερευνητές, δημόσιοι φορείς, ή βιομηχανία να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για δευτερογενή χρήση, κάθε Κράτος-Μέλος οφείλει να ορίσει Φορέα Πρόσβασης στα Δεδομένα Υγείας, που θα είναι αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας, την προετοιμασία των δεδομένων και την διάθεσή τους σε ασφαλή περιβάλλοντα επεξεργασίας. Η άδεια χορηγείται εφόσον τα ζητούμενα δεδομένα ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, υπό αυστηρούς όρους απορρήτου και ασφάλειας. Επιπλέον, δημιουργείται μια νέα ευρωπαϊκή υποδομή: HealthData@EU, ώστε να είναι δυνατή η διακίνηση των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.