Τα οικονομικά της υγείας χαρακτηρίζονται γενικώς από ασυμμετρία και αβεβαιότητα, τόνισε από το βήμα του Economist ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Κώστας Αθανασάκης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην έλλειψη πόρων και στην ανάγκη εξυπηρέτησης αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επεσήμανε ότι οι αποφάσεις στην υγεία πρέπει να είναι διαφανείς και να βασίζονται σε δεδομένα, καθώς επίσης ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για τα δημόσια κονδύλια. Η καινοτόμος ιατρική είναι παράγοντας βελτίωσης της ζωής αλλά και μείωσης των δαπανών, τόνισε. Ο κ. Αθανασάκης είπε επίσης ότι η πληρωμή των καινοτομιών που φθάνουν στην αγορά πρέπει να γίνεται με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα, κάτι που χρειάζεται μια συγκεκριμένη πολιτική. Υπογράμμισε ότι έχουμε τα μέσα να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα και η απάντηση βρίσκεται στα δεδομένα. Ο κ. Αθανασάκης επεσήμανε ότι χρειάζονται δύο αλλαγές οι οποίες είναι διαρθρωτικές και σε επίπεδο κουλτούρας: α) οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να προσαρμόζονται στις τοπικές απαιτήσεις και β) να υπάρχει στρατηγική χρησιμοποίησης των δεδομένων για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και να είναι τα δεδομένα διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα προκειμένου να παράγει νέα γνώση.