Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) εκπροσώπησε την χώρας μας στο ετήσιο συνέδριο της Global Nurses United (GNU) της οποίας είναι ενεργό μέλος. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου πουπραγματοποιήθηκε στο San Francisco των ΗΠΑ στις αρχές του τρέχοντος μηνός η ΠαΣΟΝοΠ υιοθέτησε και ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα της Global Nurses United (GNU) που αφορά την απάντηση της στο προσχέδιο συνθήκης του Παγκόσμιου ΟργανισμούΥγείας για την πρόληψη και ετοιμότητα έναντι Πανδημιών. Στον εν λόγω ψήφισμα αποφασίζεται πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού

Προσωπικού (GNU) θα εκφράσει τις απόψεις της για την ενίσχυση του προσχεδίου, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίες του νοσηλευτικού προσωπικού στο τελικό κείμενο.

Επιπλέον αποφασίζεται πως οι συνεργαζόμενες με την

GNU συνδικαλιστικές οργανώσεις θα αποστείλουν μια επιστολή στους αντίστοιχους Υπουργούς Υγείας πριν το

τέλος του Οκτωβρίου 2023, ώστε να ακουστούν οι ανησυχίες τους πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων του Διακυβερνητικού Οργάνου Διαπραγμάτευσης Intergovernmental Negotiating Body ( INB). Επιπλέον οι συνεργαζόμενες με την GNU συνδικαλιστικές οργανώσεις δεσμεύονται στην δημοσίευση των συλλογικών τους  ανησυχιών περί της συνθήκης στις χώρες τους.