Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), του Ινστιτούτου Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΠΟΚΕ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (UoAMBA), με θέμα την επίπτωση του καρκίνου στην ποιότητα ζωής των ασθενών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Αθανάσιος Χατζάρας, μιλώντας στο 8ο Cancer Conference. Επεσήμανε ότι η επίπτωση του καρκίνου στην ποιότητα ζωής των ασθενών είναι σημαντική. Οι διαστάσεις που κυρίως επηρεάζονται είναι η συναισθηματική υγεία, με 20% των ασθενών να δηλώνει σημαντικά προβλήματα άγχους/κατάθλιψης, καθώς και η ικανότητα συμμετοχής και διαχείρισης των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής ζωής.

Επιπλέον, βρέθηκε ότι η παρουσία καρκίνου επηρεάζει σημαντικά την εργασιακή παραγωγικότητα των ασθενών.Πιο συγκεκριμένα, η συνολική απώλεια παραγωγικότητας εκτιμήθηκε σε 33,4%, με κύρια συνιστώσα να αποτελεί η μείωση της παραγωγικότητας ενώ οι ασθενείς βρίσκονται στον χώρο της εργασίας τους (presenteeism).Μάλιστα, η απώλεια παραγωγικότητας συνδέθηκειδίως με άτομα υψηλού ανθρώπινου κεφαλαίου, με μεταστατικό στάδιο καρκίνου και τα οποία εργάζονται.

Είναι επίσης ενδιαφέρον πως οι ασθενείς με μεταστατικό στάδιο καρκίνου παρουσιάζουν αξιοσημείωτα χαμηλότερη ποιότητα ζωής αλλά και υψηλότερη απώλεια εργασιακής παραγωγικότητας. Συνεπώς είναι σημαντική η επένδυση του συστήματος υγείας σε θεραπείες που προλαμβάνουν την εξέλιξη του καρκίνου σε μεταστατική μορφή.

Τέλος, διαπιστώθηκαν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην ποιότητα ζωής και τη μείωση της εργασιακής παραγωγικότητας των ασθενών με καρκίνο, με την καλύτερη οικονομική κατάσταση και το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο να λειτουργούν υποστηρικτικά για τους ασθενείς.

Συνολικά, λοιπόν, απαιτείται μια πολυσυμμετοχική συνεργασία των σχεδιαστών πολιτικής, των επαγγελματιών υγείας και των εργοδοτών για την αποτελεσματική υποστήριξη της ποιότητας ζωής και της πλήρους οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο, ιδίως εκείνων με μεταστατική νόσο.