Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, στις οποίες υπάγονται και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Τα νομικά πρόσωπα ομαδοποιούνται στις ομάδες: «Α» στην οποία υπάγονται και οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών , «Β» και «Γ» στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία. Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων «Α» και «Γ» περιλαμβάνει, Γραπτή εξέταση των υποψηφίων, Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, Έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων καθώς και μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται με τα μόρια  των προαναφερόμενων περιπτώσεων. Για την ενημέρωση των υποψηφίων  αναρτιούνται στην ιστοσελίδα του  ΑΣΕΠ προσωρινοί πίνακες  των υποψηφίων  που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων, με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού, των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και των υποψηφίων της  και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους. Σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή καλούνται οι επτά πρώτοι σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική  ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό  τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο  υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο  που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την  ημέρα της συνέντευξης.