Από κοινή μελέτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα (ΕΟΔΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) που διεξήχθη σε 15 ελληνικά νοσοκομεία το 2022 προέκυψε ταχεία επέκταση λοιμώξεων από στελέχη της Klebsiella pneumoniae ενός υψηλής ανθεκτικότητας στα φάρμακα βακτηρίου, μετά την αρχική τεκμηρίωσή του σε μια πανευρωπαϊκή γονιδιωματική έρευνα το 2019. Η μελέτη επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία της Klebsiella pneumoniae στα συμμετέχοντα νοσοκομεία. Επιπλέον, παρόμοια εξάπλωση  με την Klebsiella pneumoniae βρέθηκε να παρουσιάζει ένας άλλος κλώνος υψηλής ανθεκτικότητας στα φάρμακα,  ο οποίος δεν είχε βρεθεί σε προηγούμενες γονιδιωματικές έρευνες στην Ελλάδα, αλλά εντοπίστηκε σε έξι νοσοκομεία το 2022. Η μελέτη εντόπισε επίσης τη μετάδοση που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη ως πιθανή αιτία της εξάπλωσης του K. pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάση στα συμμετέχοντα νοσοκομεία. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν την ταχεία διάδοση νέων απειλών μέσω ενός νοσοκομειακού δικτύου. Η ταχεία ενδονοσοκομειακή και διαπεριφερειακή εξάπλωση του K. pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάση και άλλων αναδυόμενων απειλών για τη μικροβιακή αντοχή έχει επίσης τεκμηριωθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πρόληψη της επανειλημμένης μετάδοσης από ασθενή σε ασθενή κλώνων υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να ληφθούν ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων με επαρκείς πόρους για την εφαρμογή τους σε νοσοκομεία και άλλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης.