Η έκθεση “2024 Global Health Care Sector Outlook” της Deloitte, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, διερευνά τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, με έμφαση στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και εξετάζει πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης ακολουθώντας πέντε βασικές τάσεις.

Η έκθεση αναδεικνύει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης και επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία της βιωσιμότητας στις πρακτικές των παρόχων υγειονομικής φροντίδας. Το μέλλον του κλάδου της υγείας φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία, τη διαχείριση του κόστους, την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού, την ενσωμάτωση της κοινωνικής φροντίδας και τη βιωσιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα της Deloitte, οι σημαντικότερες τάσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης είναι οι εξής:

Μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να εξατομικεύσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους ασθενείς και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των υγειονομικών υπαλλήλων απελευθερώνοντας μέρος του χρόνου τους, με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Διαχείριση κόστους και προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας, οι κυβερνήσεις χρειάζεται να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο ενίσχυσης των μοντέλων παροχής φροντίδας.

Αντιμετωπίζοντας το επερχόμενο παγκόσμιο έλλειμμα υγειονομικού προσωπικού

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κλάδος της υγείας προβλέπεται να τεθεί αντιμέτωπος με ένα έλλειμμα 10 εκατομμυρίων υγειονομικών υπαλλήλων έως το 2030. Για να αντιμετωπίσουν την ανερχόμενη πρόκληση, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην ευημερία των εργαζομένων.

Ο ρόλος της κοινωνικής φροντίδας

Το παραδοσιακό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης, που επικεντρώνεται στη θεραπεία των ασθενειών, εξελίσσεται σε ένα υγειονομικό σύστημα καθοδηγούμενο από κοινωνικούς παράγοντες. Οι κυβερνήσεις και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε ένα ολιστικό μοντέλο περίθαλψης, επενδύοντας τόσο σε προσωπικό κοινωνικής φροντίδας όσο και στον σχεδιασμό υπηρεσιών που θα προάγουν την πρόληψη και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών στο σύνολό της.

Ένα βιώσιμο μέλλον

Ο κλάδος της υγείας είναι ευάλωτος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και με ανεπαρκή υγειονομική υποδομή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με κοινωνικές οργανώσεις για την κατάλληλη διαχείριση των σχετικών με την υγεία κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό βέβαια χωρίς να πρέπει να υποβαθμιστεί η υλοποίηση μέτρων βιωσιμότητας, μειώνοντας έτσι και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.