Το 1ο Co-Creation Workshop του ευρωπαϊκού έργου COHES.io με θέμα «Validating & Testing of Digital Health Innovations» διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024. Πρόκειται για το πρώτο σε σύνολο τεσσάρων εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Μαΐου από το ΕΚΤ ως εταίρο του ευρωπαϊκού έργου COHES.io το οποίο προωθεί την ανοικτή καινοτομία στην ψηφιακή υγεία. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, το ΕΚΤ έχει αναλάβει τη διάχυση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και τις συνεντεύξεις με βασικούς παράγοντες του οικοσυστήματος. Στα τέσσερα εργαστήρια, φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της υγείας θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία, ενώ στη συνέχεια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων θα αναλύσει αυτά τα αποτελέσματα και θα διαμορφώσει σχέδιο δράσης.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο COHES.io (Connected Health Ecosystems via Open Innovation) ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2024 με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων για ανοικτή καινοτομία στο δυναμικό τοπίο της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιδιώκει την ενίσχυση της ανοικτής καινοτομίας σε τρία οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Αττικής στην Ελλάδα.

Το 1ο Co-Creation Workshop πραγματοποιήθηκε με τη δομή στρογγυλής τραπέζης, με προσκεκλημένους εκπροσώπους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής –το οποίο είναι associated partner στο έργο– και 26 επιπλέον εκπροσώπους και παράγοντες όλου του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

 

Κύριος στόχος της στρογγυλής τράπεζας ήταν αρχικά να επικυρωθεί η ανάλυση του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης και καινοτομίας και, στη συνέχεια, να αναδειχθούν οι προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα όσον αφορά την επικύρωση και τη δοκιμή καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών ψηφιακής υγείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες συνέργειες ή να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, και να ενισχυθεί η ανοιχτή καινοτομία στην ψηφιακή υγεία. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εντόπισαν όλα τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες για συνεργασία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σύσταση των Interregional Working Groups (IWGs) και τις δράσεις τους, καθώς και για τις δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας συνεργασίας Life Science Open Space (LSOS) που ενισχύει την υποστήριξη του έργου και τη συνεργασία των IWG και διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων του οικοσυστήματος.

Ανάμεσα στις προκλήσεις που καταγράφηκαν, ο κεντρικός συντονισμός για ψηφιακή διασύνδεση των δεδομένων φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ανοικτές ή μη), η πρόσβαση είναι πολύ περιορισμένη και στην περίπτωση εγγυημένης πρόσβασης, η διαλειτουργικότητα είναι σχεδόν αδύνατη. Μια άλλη πρόκληση προκύπτει από τον κατακερματισμό των διαθέσιμων πληροφοριών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ οργανισμών, ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων.

Αντίθετα, οι ευκαιρίες και τα δυνατά σημεία σχετίζονται με το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και το πλήθος των σχετικών εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες, ως παραγωγοί δεδομένων ή/και ως υποδομές τεχνογνωσίας, με απώτερο στόχο την προώθηση της συνεργασίας για ανοιχτή καινοτομία στην ψηφιακή υγεία.