Το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την πλήρωση των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών υγειονομικών περιφερειών και διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy και σε αυτήν συμμετείχαν 1.034 υποψήφιοι. Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου δήλωσε τα εξής: «Ο διαγωνισμός αυτός, που είναι η πρώτη φάση για την επιλογή διοικήσεων των ΥΠΕ (21 θέσεις διοικητών και υποδιοικητών) και των νοσοκομείων (152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών), αποτελεί μια σημαντική καινοτομία. Αφ’ ενός επειδή είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια διαγωνιστική, γραπτή διαδικασία επιλογής ανώτατων στελεχών του δημοσίου. Και αφ’ ετέρου, επειδή το ΑΣΕΠ εφαρμόζει, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικό διαγωνισμό χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά, εξειδικευμένα εργαλεία διακρίβωσης δεξιοτήτων, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Έπονται οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας δηλαδή ο έλεγχος και η μοριοδότηση τυπικών προσόντων και η διενέργεια συνεντεύξεων, πρώτα για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και στη συνέχεια για τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Παράλληλα δρομολογείται και η αντίστοιχη διαδικασία για τους επικεφαλής των  λοιπών φορέων του δημοσίου με πρώτο βήμα την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ήδη διεξάγονται οι σχετικές διαβουλεύσεις με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία».