Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες, στόχος των οποίων είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα του αίματος, των ιστών και των κυττάρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία αυτών των ουσιών στην ΕΕ.

Ο κανονισμός για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (ΟΑΠ) θα εξασφαλίσει καλύτερη προστασία για τους δότες και τους

λήπτες, καθώς και για τα παιδιά που γεννιούνται με ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με τους νέους κανόνες επιδιώκεται να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και παράλληλα να αυξηθεί η ευελιξία του, ώστε να συμβαδίζει με τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

Βάσει του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους. Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα διευρύνει το πεδίο των ΟΑΠ, ώστε να περιλαμβάνεται το ανθρώπινο μητρικό γάλα και το εντερικό μικροβίωμα. Στόχος του είναι επίσης να θωρακιστεί η νομοθεσία της ΕΕ έναντι μελλοντικών προκλήσεων, καλύπτοντας και άλλες ΟΑΠ που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στον άνθρωπο και επιτρέποντας πιο ευέλικτες επικαιροποιήσεις

στο μέλλον.  Ο κανονισμός καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την καταχώριση και τον έλεγχο των δοτών, τη συλλογή και την επεξεργασία έως τη χρήση στον άνθρωπο και την παρακολούθηση των κλινικών αποτελεσμάτων ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.