Για τους στόχους και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Procure 4Health μίλησε στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece”, η Helen YU, Associate Professor and Associate Director of Value-Based Health and Care Academy, Director of Health and Wellbeing Research Institute Network, Swansea University, UK. Όπως ανέφερε, το έργο Procure4Health  που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, είναι μια αναπτυσσόμενη κοινότητα 33 ευρωπαϊκών οργανισμών από 15 χώρες που βασικά  έχει στόχο την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης των δημόσιων αρχών για την ενθάρρυνση και την παροχή κινήτρων στην ανάπτυξη της value based καινοτομίας. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής 6 ομάδες εργασίες: 1. Βιωσιμότητα στην προμήθεια καινοτομίας 2. Ολοκληρωμένη φροντίδα, 3. Ιατρική ακριβείας και Προγνωστική ιατρική, 4.Επιπρόσθετη φροντίδα 5. Επιδραστική καινοτομία, 6. Προμήθειες με βάση την αξία.

Η καθηγήτρια επισήμανε ότι είναι γνωστό ότι η καινοτομία στην Υγεία κοστίζει, καθώς και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, ειδικά μετά την πανδημία. Ωστόσο όπως ανέφερε το στοιχείο κλειδί για Προμήθειες με βάση την αξία και μια προσέγγιση που δεν θα βασίζεται μόνο στο κόστος, είναι η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να καθοριστεί ένας κοινός στόχος και μια συμφωνία στον ορισμό της αξίας.

Παρότι θεωρητικά δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την έννοια των προμηθειών με βάση την αξία, πρακτικά δεν θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια προσέγγιση χωρίς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Για αυτό και ορίστηκαν τρείς κανόνες για έχει το συγκεκριμένο έργο αξιοσημείωτα κλινικά και ασθενοκεντρικά αποτελέσματα. Οι 3 αυτοί κανόνες είναι:

α) Engagement, δηλαδή ασθενείς και επαγγελματίες υγείας μαζί αποφασίζουν για τα κριτήρια της τεχνολογίας που χρειάζεται

β) value based considerations, δηλαδή αξιολόγηση της πρότασης καινοτομίας με βάση τα κριτήρια της value based προσέγγισης και

γ) design reward criteria that reflects value, σχεδιασμός κριτηρίων  ανταμοιβής που αντικατοπτρίζουν την αξία.