Ο ορισμός της αξίας, που προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Michael Porter και Elizabeth Teisberg από το Harvard Business School, είναι τα αποτελέσματα υγείας που έχουν σημασία για τους πελάτες σε σχέση με το κόστος παράδοσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα είναι το πραγματικό μέτρο ποιότητας και η αύξηση της αξίας για τους πελάτες θα πρέπει να είναι ο πραγματικός στόχος ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης. Τα παραπάνω τόνισε ο Anthony Cabrelli, Managing Director, Bupa Global, Non Executive Director, GeoBlue, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece. Και πρόσθεσε ότι είναι επίσης σημαντικό να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι η αξία δεν είναι ίδια με την εξοικονόμηση κόστους και ότι η αξία δεν αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας ή την παροχή σταδιακών βελτιώσεων στις υπάρχουσες διαδικασίες παροχής φροντίδας. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αξία, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε τον τρόπο χρηματοδότησης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον Anthony Cabrelli, υπάρχουν πέντε αρχές που στηρίζουν μια προσέγγιση υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στην αξία. Αυτές οι πέντε αρχές μπορούν να βοηθήσουν τους χρηματοδότες και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν με επιτυχία να να μεγιστοποιήσουμε την αξία:

Η πρώτη αρχή είναι ο εντοπισμός των αναγκών του πελάτη ή ασθενούς και η οργάνωση της φροντίδας γύρω από μια ιατρική πάθηση ή στην περίπτωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή φροντίδας ηλικιωμένων, η οργάνωση της φροντίδας γύρω από διαφορετικές ομάδες πελατών ή κατοίκων διαφορετικών περιοχών, με παρόμοιες ανάγκες. Για παράδειγμα, στα τμήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μπορεί να περιλαμβάνονται υγιείς ενήλικες ασθενείς ή ενήλικες ασθενείς με ορισμένες χρόνιες ασθένειες. Ανεξάρτητα από το εάν η φροντίδα οργανώνεται γύρω από μια ιατρική πάθηση ή ένα τμήμα πελατών – η φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται μέσω μιας Ολοκληρωμένης Μονάδας, η οποία να είναι μια αφοσιωμένη, διεπιστημονική ομάδα που να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τον πλήρη κύκλο φροντίδας.

Η δεύτερη αρχή είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων και του κόστους για κάθε πελάτη, γιατί  χωρίς μέτρηση δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυξάνουμε την αξία ή όχι.

Η τρίτη αρχή είναι η μετάβαση σε ομαδοποιημένες πληρωμές για κύκλους περίθαλψης, οι οποίες να προσαρμόζονται ανάλογα με το μείγμα των περιπτώσεων. Τα τρέχοντα μοντέλα πληρωμών για τις υπηρεσίες υγείας που ισχύουν σε πολλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δίνουν κίνητρα για υπερθεραπεία, και ως εκ τούτου αυξημένο κόστος, χωρίς να βελτιώνουν τα αποτελέσματα.

Η τέταρτη και η πέμπτη αρχή αφορούν την ενσωμάτωση της παροχής φροντίδας όσο το δυνατόν περισσότερο για να επιτραπεί η παροχή ολιστικής φροντίδας, καθώς και η επέκταση των υπηρεσιών που λειτουργούν καλά, ώστε να μπορούν να κοινοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να επηρεαστούν θετικά περισσότεροι πελάτες.

Βασικοί παράγοντες που στηρίζουν όλες αυτές τις αρχές είναι: Πρώτον, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών και, δεύτερον, η ευθυγράμμιση των κινήτρων μεταξύ των επιχειρήσεων ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών.

Παρότι η εκτέλεση αυτής της προσέγγισης στο σύνολό της ίσως να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη, μπορεί να γίνει εκκίνηση από τη μέτρηση των αποτελεσμάτων στις υπάρχουσες οδούς φροντίδας. Αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα στην πορεία προς την παροχή υγειονομικής περίθαλψης με βάση την αξία, τόνισε ο κ. Cabrelli.