Εν όψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 09 Ιουνίου 2024,  η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος, εκπροσωπώντας τα δικαιώματα των ασθενών, παρουσιάζουν το παρόν κείμενο θέσεων αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο της Υγείας, καλώντας τους υποψήφιους Έλληνες Ευρωβουλευτές να δεσμευτούν για την προώθηση και την ενεργή υποστήριξη των παρακάτω θέσεων.

  1. Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου και στοχευμένου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση των υψηλών ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών, οι οποίες θα καθοριστούν σε συνεργασία και με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων τους στο πλαίσιο μιας ενιαίας, ολιστικής, ασθενοκεντρικής θεώρησης, η οποία θα πρέπει να διαπνέει συνολικά την υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την υγεία.
  2. Συστηματική και αποτελεσματική συμμετοχή οργανώσεων ασθενών: Οι ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα πρέπει να αναγνωρίσουν την κρισιμότητα και την αναγκαιότητα της έγκαιρης και ουσιαστικής συμμετοχής των οργανώσεων ασθενών στις διαδικασίες για τη χάραξη πολιτικών υγείας, στην έρευνα και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών.
  3. Πρώιμη, ταχύτερη και πιο ακριβής διάγνωση: Υιοθέτηση μιας ενιαίας προσέγγισης που θα προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων παρόχων υγειονομικής φροντίδας, και την κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών που θα εγγυηθούν πρώιμες, ταχύτερες και πιο ακριβείς διαγνώσεις σε όλη την Ευρώπη.
  4. Προηγμένες εθνικές και ευρωπαϊκές ιατρικές προσεγγίσεις: Αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των χωρών με την εξασφάλιση έγκαιρης και ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη υγειονομική φροντίδα για άτομα με περίπλοκες παθήσεις μέσω της ένταξης των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς στα διασυνοριακά και εθνικά συστήματα υγείας.
  5. Συνδιαμόρφωση μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Φαρμακευτικών Προϊόντων: Κατάρτιση ρυθμιστικού πλαισίου, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ασθενών, που θα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, και θα προάγει την καινοτομία, εστιάζοντας στις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών αυτάρκειας, προετοιμασίας και αντίδρασης σε κρίσεις.
  6. Έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στην έρευνα και στις καινοτόμες θεραπείες με επίκεντρο τον ασθενή
  7. Ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική και δια βίου ολιστική φροντίδα: Αναγνώριση από την Ε.Ε. των δια βίου αναγκών φροντίδας των ατόμων που ζουν με σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και των οικογενειών τους, και στήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μονοπατιών φροντίδας, περιλαμβανομένων επαρκώς εκπαιδευμένων παρόχων υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας.
  8. Ασθενοκεντρικές στρατηγικές και πολιτικές για τις κλινικές μελέτες
  9. Βελτιστοποίηση του διαμοιρασμού και της χρήσης των δεδομένων για το όφελος των ασθενών και της κοινωνίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο για τον πολίτη
  10. Ενίσχυση συστημάτων υγείας και βελτιστοποίηση των θεραπειών: Η Ε.Ε. διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, προάγοντας την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων υγείας. Είναι απαραίτητο για την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να συμμετέχουν ενεργά σε συνεργατικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση κλινικών ευρημάτων στο υγειονομικό σύστημα.