Το Ευρωπαϊκό Έργο ThrombUS+ Horizon ξεκίνησε επίσημα στις αρχές του έτους, υποστηριζόμενο από μια σημαντική χρηματοδότηση 9,5 εκατ. ευρώ από το Horizon Europe Innovation Action. Δεκαοκτώ εταίροι από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν το έργο ThrombUS+, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξης μιας φορητής συσκευής διάγνωσης για τη συνεχή παρακολούθηση της εν τω βάθει Φλεβικής Θρόμβωσης (DVT) ως μέσω φροντίδας, χωρίς την παρέμβαση τεχνικού. Το έργο ηγείται από την καθηγήτρια Ελένη Καλδούδη από το Ερευνητικό Κέντρο Αθήνας και έχει εταίρους από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ισπανία. “Οι προκλήσεις στη δημιουργία μιας φορητής λύσης για τη διάγνωση και πρόληψη της DVT είναι πολλές,” εξηγεί η καθηγήτρια Καλδούδη. “Το ThrombUS+ αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις απευθείας, όχι μόνο από τεχνολογική άποψη αλλά και με το να περιηγείται σε αυτό το περίπλοκο κανονιστικό πλαίσιο για τις ιατρικές συσκευές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.” Η διεπιστημονική και διεθνής σύσταση της κοινοπραξίας, από κοινού με την εντατική συνεργασία που ενέχει το έργο, θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του. Ως αποτέλεσμα της κλινικής, τεχνικής και κανονιστικής εμπειρίας που αποκτήθηκε στο έργο ThrombUS+, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για πρόσβαση στην αγορά για μελλοντικές πολύπλοκες ιατρικές συσκευές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με προγραμματισμένη διάρκεια 42 μηνών και ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2027, το έργο ThrombUS+ θα εκμεταλλευτεί μεγάλα σύνολα δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω τριών μεγάλης κλίμακας κλινικών μελετών για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η επικύρωση θα πραγματοποιηθεί σε κλινικές ρυθμίσεις μέσω μιας πρώιμης μελέτης εφαρμοσιμότητας και μιας πολυκεντρικής κλινικής δοκιμής.