Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την προαγωγή εξειδικευμένης διεπιστημονικής γνώσης ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο Σπουδών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Κλινικές Μελέτες και Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP): Αρχές, Μεθοδολογία και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Βιοϊατρική Έρευνα». Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης αποτύπωση με συστηματικό τρόπο των αρχών της βιοϊατρικής έρευνας και των κλινικών μελετών στα πλαίσια της τεκμηριωμένης Ιατρικής σύμφωνα με την Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP) και η περαιτέρω εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην πράξη στο ανερχόμενο πεδίο των κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εργαζόμενους σε φαρμακευτικές εταιρείες και Κατ’ Ανάθεση Οργανισμούς Έρευνας (CRO), εθνικές ρυθμιστικές αρχές, πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίως από τα πεδία των Επιστημών Υγείας, μέλη επιτροπών δεοντολογίας και εργαζόμενους στην διοικητική διαχείριση κλινικών μελετών σε νοσηλευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, αλλά και σε ενδιαφερόμενους για επαγγελματική συνεργασία στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των κλινικών μελετών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος αναπτύσσονται σε 200 ώρες (24 ώρες σύγχρονης και 176 ώρες ασύγχρονης) διδασκαλίας που εκτείνονται σε διάρκεια τριών μηνών (δώδεκα εβδομάδες). Ο 2ος Κύκλος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024.